76 723 38 00 lub 76 723 38 01  sekretariat@osir.legnica.eu

  • 5a38c4f39aaca3d51d86013f6b05fb93.jpg
  • 62c8f78ebde3bb1e8d2f921d3098aca7.jpg
  • 386c2ea2e401f56f5a5df601ea05ad94.jpg
  • 3908a0c1f65793cfe07b2fcf968444a0.jpg
  • 87846f6ac89a730cdc067e490fbef970.jpg
  • a0c9a55011835fa195034170936f3e45.jpg
  • c8fe1fa2107b23aa74ff45724df00b19.jpg
  • c102e075bed48c6330023638015153c2.jpg
  • cbb162f1497ec71e001c99c1d4ec8d24.jpg
  • db94a492edcc4ca57857411a9e993724.jpg

 

 

Aktualności i Ogłoszenia

Aktualności i Ogłoszenia

Powiększ

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy

zatrudni


 GOSPODARZA STADIONU

Wymagania:


wykształcenie średnie techniczne,


sumienność, dyspozycyjność, prawo jazdy kat.B.,


mile widziana znajomość specyfiki działalności obiektów sportowych.

 CV prosimy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


lub składać osobiście w sekretariacie OSiR przy ul. NMPanny 7 w Legnicy.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy poszukuje:  OSOBĘ SPRZĄTAJĄCĄ

do pracy na basenie przy ul. Stromej, w sezonie letnim


tj. do 31.08.2016r., po sezonie na halach sportowych.


Wymagania:


- dyspozycyjność (praca 7 dni w tygodniu);


- sumienność;


- samodzielność.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

składać osobiście w sekretariacie OSiR


przy ul. N. M. Panny 7 w Legnicy


telefon kontaktowy 76 72 33 800

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy poszukuje kandydatów na

 

stanowisko:

 

 

 

- Ratownik Wodny

 

 

 

- Ratownik WOPR

 

 

 

- Kasjer - Bileter

 

 

 

do pracy na kąpieliskach OSiR, w sezonie letnim

 

 

 

tj.od 25.06.2016r. do 31.08.2016r.

 

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:

 

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składać osobiście w sekretariacie OSIR

 

 

 

przy ul. NMPanny 7 w Legnicy

 


ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy
zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia

Przedmiot zapytania ofertowego :
1.Najem pomieszczeń znajdujących się na terenie Kąpieliska „Kormoran”  przeznaczonych na prowadzenie działalności  handlowo gastronomicznej w okresie od 25.06.2016r. do 31.08.2016r.
I. Przedmiot najmu :
1. Pomieszczenie z przeznaczeniem   na bar -kawiarnię z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni użytkowej  52,30 m².

-Stawka czynszu  za sezon – nie mniej niż  400,00 zł netto. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.

II. Punkty sprzedaży :

1.Basen Kąpielowy przy ul.Radosna w Legnicy:

-Stawka czynszu  za sezon – nie mniej niż  200,00 zł netto. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.

2.Zespół basenów Kąpielowych przy ul. Stromej w Legnicy:

-Stawka czynszu  za sezon – nie mniej niż  200,00 zł netto. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
III. Warunki ogólne :
1.Oferty należy składać w sekretariacie OSiR przy ul. Najświętszej Marii Panny 7, do dnia  07.06.2016 r. do godz. 12°°. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12³°.
IV. Wymogi ofertowe :
Oferta powinna zawierać:
1.nazwisko i imię oferenta składającego ofertę
2. oferowaną miesięczną stawkę netto czynszu za  okres od 25.06.2016r. do 31.08.2016r. i określenie regulowania czynszu,
3. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innego rejestru, stosownie do statusu oferenta i wymogów dotyczących rejestracji podmiotu,
4. podpis uprawnionego do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta,
5. datę sporządzenia oferty.
V. Informacje dodatkowe:
1.Oprócz czynszu, Najemca ponosił będzie koszty miesięczne związane z eksploatacją przedmiotu najmu: zużytą energię elektryczną, wodę, ścieki, według wskazań urządzeń pomiarowych.
2. Powyższe opłaty naliczane będą na koniec każdego miesiąca prowadzenia działalności.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu ofertowego bez dokonania wyboru oferenta.
4.Lokale określone jako przedmiot najmu, udostępnione będą do obejrzenia po uprzednim ustaleniu terminu z Działem Technicznym.

Ewentualne pytania dotyczące ofert proszę kierować do  działu technicznego

 tel.: 76/856-69-40 wew. 107

                                                                                                

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy

 

zaprasza do składania ofert pisemnych  na:

 

„Dzierżawę  kortów  tenisowych  przy ul. Sejmowej 3A

 

w okresie  od  1.05.2016r.  do 31.10. 2016 r.”

 

 

 

I. Opis  przedmiotu  dzierżawy:

 

1.      Korty tenisowe zlokalizowane przy ul. Sejmowej 3 A w Legnicy, na działce o powierzchni  2250m² oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 211, uzbrojonej w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację i ogrodzenie,

 

2.      W dzierżawę oddane zostaną 4 korty tenisowe, pomieszczenie socjalne i toalety zewnętrzne  (łączna powierzchnia pomieszczeń 44m²)

 

3.      Dzierżawca nie może zmieniać obecnego przeznaczenia nieruchomości.

 

 

 

II. Kwota wywoławcza  czynszu  dzierżawy  obiektu  wynosi  833,33 zł netto/ miesięcznie  co stanowi  wartość  5000 zł  netto  za  6 miesięcy  dzierżawy.

 

1.      W kwocie czynszu dzierżawy  ujęty jest koszt: ubezpieczenia  obiektu  od ognia i innych zdarzeń losowych, energii elektrycznej i wody  zużywanej w pomieszczeniu socjalnym i wc ( ryczałt)

 

2.      Oprócz  czynszu dzierżawca ponosił będzie koszty:

 

-    za zużytą wodę do zraszania kortów  naliczane na podstawie odczytów podlicznika, wg aktualnych cen dostawcy  wody,

 

-    za  wywóz nieczystości stałych.

 

 

 

III. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

 

1.      Złożenie oferty w terminie do dnia  20.04. 2016r. do godz.13:00 w sekretariacie OSiR w Legnicy ul. N.M. Panny 7, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta  na  dzierżawę  kortów tenisowych  przy  ul. Sejmowej w Legnicy”.

 

2.      Jednym z warunków zawarcia umowy będzie wpłacenie stałej kaucji  w  wysokości 3000,00 zł brutto, będącej zabezpieczeniem  dla Wydzierżawiającego spełnienia warunków umowy. Kaucja zostanie zwrócona  niezwłocznie po końcowym rozliczeniu                                 z  Wydzierżawiającym.

 

 

 

IV. Oferta  powinna  zawierać:

 

1.      Imię, nazwisko i adres oferenta/ nazwa firmy, adres, dane osób reprezentujących

 

2.      Datę sporządzenia oferty.

 

3.      Oświadczenie, że oferent  zapoznał się z obiektem  oraz  warunkami postępowania i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń .

 

4.      Oferowaną wysokość czynszu miesięcznego  netto, nie niższą niż  kwota  wywoławcza określona w pkt. II.

 

5.      Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami lokalnymi  i  skarbowymi.

 

6.      Podpisany  wzór  umowy dzierżawy.

 

7.      Propozycje wykorzystania kortów zgodnie z ich przeznaczeniem  oraz  planowane działania modernizacyjne, które podejmie oferent  w celu podniesienia  walorów  użytkowych, technicznych  i  estetycznych  obiektu.

 

8.      W dniu podpisania umowy oferent zobowiązany  jest przedłożyć wyciąg z rejestru działalności gospodarczej.

 

  V. Termin  związania  z ofertą:

 

Dzierżawca będą związani ofertą przez  okres 14 dni. Bieg terminu  związania ofertą     rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

  VI. Kryteria  wyboru  oferty:

 

Preferowane będą oferty: deklarujące najwyższy czynsz miesięczny (netto).

 

Kryterium dodatkowe: przedstawienie atrakcyjnej oferty wy korzystania obiektu  i  działań modernizacyjnych.

 

W przypadku  uznania  złożonych  ofert  za równorzędne rozstrzygnięcie postępowania nastąpi po licytacji  ustnej w terminie określonym  przez  komisję przetargową.

 

 

 

  VII. Dyrektor  Ośrodka  Sportu i Rekreacji  zastrzega sobie p rawo swobodnego  wyboru oferty, zamknięcia  postępowania  bez  wybrania którejkolwiek oferty, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

Dodatkowych  informacji  udziela dział techniczny  na  Stadionie  Miejskim ul. Hetmańska 2 w Legnicy ,tel. 76 856 69 40 wew. 106 lub 107.

 

 

 


Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy

ogłasza przetarg na najem pomieszczeń w trybunie B Stadionu Miejskiego, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat wg poniższej specyfikacji:

 

I. Przedmiot najmu

  1. Przedmiotem najmu są pomieszczenia w trybunie B stadionu:

        - pomieszczenie nr 033 – o powierzchni  110,89 m²,

        - pomieszczenie nr 034 – o powierzchni 24,58 m²,

       - pomieszczenie nr 035 – o powierzchni 10,88 m²

        - pomieszczenie nr 036 – o powierzchni 8,45 m²

       - pomieszczenie nr 038 – o powierzchni 2,48 m²

      - pomieszczenie nr 037 – o powierzchni 4,79 m²

       - pomieszczenie nr 039 – o powierzchni 5,53 m²

       Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 167 m²

 II. Kwota wywoławcza czynszu dzierżawy obiektu wynosi  10,00 zł netto za m²  powierzchni użytkowej  pomieszczeń.

      Oprócz  czynszu dzierżawca ponosił będzie koszty:                                                                                                                                                         - za zużytą wodę i energię elektryczną naliczane na podstawie odczytów urządzeńpomiarowych, wg aktualnych cen dostawców tych mediów,

     - za gaz zużyty na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody, naliczanyproporcjonalnie do najmowanej powierzchni,

 II. Informacje dodatkowe

     1. Dzierżawca  zobowiązany będzie do:

       - używania przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem  i stosownie do reguł prawidłowej gospodarki,

      - dokonywania bieżących napraw  i remontów związanych ze zwykłym używaniemprzedmiotu najmu,

      - utrzymywania porządku zarówno wewnątrz jak i przed wynajmowanymi  pomieszczeniami w tym odśnieżania,

      - zabezpieczenia  wywozu nieczystości stałych we własnym zakresie,

     - ubezpieczenia przedmiotu najmu od wszelkiego ryzyka, w tym ubezpieczenia  budynku od ognia i innych zdarzeń losowych,

     - zabezpieczenia przedmiotu najmu przed włamaniem i kradzieżą,

      2. Szczegółowe warunki najmu określone są w umowie najmu, której wzór dostępny jest w dziale technicznym OSiR  i u kierownika stadionu.

      3. Pomieszczenia określone jako przedmiot najmu będą udostępnione do oglądania po  uprzednim ustaleniu terminu z kierownikiem Stadionu ( tel. 76 8566940 wew. 108) 

    4. Przetarg może być unieważniony  w całości lub w części bez podania przyczyn przedrozpoczęciem, w trakcie i po jego zakończeniu.

 III. Wymogi ofertowe

  Oferta powinna zawierać:

 a)      nazwisko i imię oferenta lub nazwę jednostki składającej ofertę,

 b)      oferowaną miesięczną stawkę netto czynszu 1 m² powierzchni lokalu użytkowego  i określenie terminów regulowania czynszu,

 c)      wypis z Krajowego Rejestru Sadowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innego rejestru, stosownie do statusu oferenta i wymogów dotyczących rejestracji przedmiotu,

 d)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią przetargu i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń,

 e)      potwierdzenie wpłacenia wadium,

 f)        propozycję wykorzystania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

 g)      podpisany przez oferenta wzór umowy  najmu.

 IV. Wadium, kaucja

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest  wpłata wadium  w  wysokości stanowiącej wartość3-miesiecznego czynszu wywoławczego wg  poniższej tabeli:

 

Opis pomieszczenia

Wysokość wadium

pomieszczenie nr 033

110,89 m² x 10,00 x 3 m-ce   = 3 326,70 zł

pomieszczenie nr 034

24,58 m²   x 10,00 x 3 m-ce   =    737,40 zł

pomieszczenie nr 035

10,88 m²   x 10,00 x 3 m-ce   =    326,40 zł

pomieszczenie nr 036

8,45 m²     x 10,00 x 3 m-ce   =    253,50 zł

pomieszczenie nr 037

4,79 m²     x 10,00 x 3 m-ce   =    143,70 zł

pomieszczenie nr 038

2,48 m²     x 10,00 x 3 m-ce   =      74,40 zł

pomieszczenie nr 039

5,53 m²     x 10,00 x 3 m-ce   =    165,90 zł

ogółem wadium

                                                  5 028,00 zł

2. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy

 w  BZ WBK O/Legnica 30 1090 2066 0000 0001 0467 7776 . lub zostać wpłacone do kasy OSiR  najpóźniej w dniu złożenia oferty.

3. Wadium wpłacone przez oferenta, który  zostanie ustalony najemcą zalicza się w poczetczynszu, a   pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone zostanie niezwłocznie po jegozakończeniu,

4. Oferent, który zostanie w wyniku przetargu ustalony najemcą, uchyli się od podpisaniaumowy, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

 5.Jednym z warunków zawarcia umowy będzie wpłacenie stałej kaucji w wysokości3500,00 zł  będącej zabezpieczeniem dla Wydzierżawiającego spełnienia warunków umowy. Kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po końcowym rozliczeniuz Wydzierżawiającym.

 V. Termin składania ofert

1. Oferty sporządzone na piśmie i podpisane przez uprawnionego do składaniaoświadczeń woli przedstawiciela  oferenta, należy złożyć w zamkniętych kopertach

 w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7,w terminie do dnia  04.12. 2015r do godz. 13:00

 Koperty powinny być opatrzone napisem: : „Przetarg  na  najem pomieszczeń  w   trybunie B Stadionu Miejskiego przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej , nie otwierać przed  04.12.2015r., godz.13:00

 2.Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi nie później niż  07.12.2015r.

 VI. Kryteria oceny ofert

Preferowane będą oferty: deklarujące najwyższy czynsz miesięczny   netto za m²powierzchni.

Kryterium dodatkowe: przedstawienie atrakcyjnej oferty wykorzystania obiektu i działań modernizacyjnych.W przypadku uznania złożonych ofert za równorzędne rozstrzygnięcie przetargu nastąpi   po   licytacji ustnej w terminie określonym przez komisję przetargową.

 

 

23 listopad 2015

Przetarg na dozór i sprzatanie hal, stadionu sportowego oraz obiektów sezonowych OSiR w Legnicy

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy ogłasza przetarg nieograniczony na "Dozór i sprzątanie hal, stadionu sportowego oraz obiektów sezonowych OSiR w Legnicy"

 

Specyfikacja do pobrania w BIP.

Szczegółowe informacje w dziale technicznym OSiR tel. 76 856 69 40 wew.107, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kalendarz imprez

Lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Galeria zdjęć